MEIWURKERS | STIPERS | KAARTFERKEAP | FREON WURDE | FACEBOOK | GASTEBOEK | HOME


It mearke bringt dit jier de rockmusical Grutferlet.
Grutferlet is in soartefan teaterpretpark foar basisskoallebern dy't dÍr op skoallereiske geane. Teater, muzyk, spultsjes en snobbersguod steane sintraal. As de bysŻndere juf Elske mei har klasse yn Grutferlet delstrykt wurde de mannen fereale en de froulju jaloersk. En dat alles hat grutte gefolgen.

Yn Grutferlet is in live band dy't de muzyk fersoarget.

Grutferlet is in nije musical dy't yn de fierte ynspireard is op Cabaret en de Kloklieder fan Nijdaam.
 
foarstellings

Sneon 3 desimber
Snein 4 desimber - ŕtferkocht
  20:00 oere
14:00 oere


Route


MFC de Helling
Sk‚ns 12
8831 XS Winsum FR